!!NOU!! FIȘA MĂSURII ACTUALIZATĂ (ULTIMA FORMĂ) publicat în data de 02.08.2019

Denumirea măsurii:

Sprijin pentru dobândirea de competenţe antreprenoriale de către fermieri

Codul măsurii: M3/1C

Tipul măsurii

INVESTIŢII

⌧ SERVICII

SPRIJIN FORFETAR

 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi a contribuţiei la priorităţile strategiei, la domeniile de intervenţie şi la obiectivele transversale şi a complementarităţii cu alte măsuri.

a) Justificarea măsurii şi corelarea cu analiza diagnostic şi SWOT

In teritoriul GAL, atât în sistemul de învăţământ gimnazial şi mediu cât şi în cel de scurtă durată nu sunt disponibile cursuri în domeniul antreprenoriatului adaptate la specificul exploataţiilor agricole. Marea majoritate a exploataţiilor agricole de dimnensiuni mici, nu au capacitatea financiară pentru a plăti un manager profesionist şi sunt nevoiţi să-şi administreze activitatea economică în mod empiric. Chiar dacă sunt buni cunoscători ai tehnologiilor de cultură, administratorii fermelor trebuie să deţină şi cunoştinţe pentru valorificarea eficientă a producţiei pe o piaţă concurenţială deosebit de complexă.

Având în vedere specificul sezonier şi complex al pieţei, precum şi variaţia foarte mare a preţurilor în timp scurt în interiorul sezonului, alegerea şi adaptarea continuă a soluţiilor de marketing este foarte importantă pentru succesul economic al activităţii. Prin urmare, abordarea antreprenorială a activităţilor agricole reprezintă un demers mai complex decât în oricare alte domenii de servicii sau producţie.

Prin această măsură se asigură dezvoltarea competenţelor profesionale ale antreprenorilor ca şi dezvoltarea iniţiativei în abordarea unor afaceri în domeniul agricol şi neagricol.

Lipsa de asociere a micilor proprietari de terenuri determină obţinerea unor venituri mici. Prin această măsură se va contribui la conştientizarea comunităţilor locale privind rolul fiecărui membru în îmbunătăţirea condiţiilor proprii de viaţă prin dezvoltarea unor afaceri ca şi colaborarea pentru promovarea acestora.

Se urmăreşte sprijinirea comunităţilor din teritoriul GAL pentru crearea şi dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale, adaptate la specificul exploataţiilor agricole.

Necesitatea implementării măsurii rezultă din analiza diagnostic, pt. I.6, şi respectiv analiza SWOT, pt. III.5.

b) Obiectivul de dezvoltare rurala al Reg. (UE) nr. 1305/2013 art. 4, la care contribuie Măsura M3/1C

Favorizarea competitivității agriculturii

c) Obiectivele specifice ale măsurii

Creşterea nivelului de pregătire antreprenorială a fermierilor din teritoriul GAL;

Creşterea competenţei antreprenoriale a fermierilor beneficiari ai măsurilor de sprijin direct pentru exploataţii agricole, M1/1A, M2/1B

Creşterea veniturilor exploataţiilor sprijinite;

d) Prioritatea/priorităţile prevăzute la art.5, Reg (UE) nr. 1305/201

 1. Incurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale.

a) Incurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier.

2. Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi a competitivităţiii tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare şi a gestionării durabile a pădurilor.

b) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generaț

e) Măsura corespunde obiectivelor din Reg (UE) nr.1305/2013;

Art. 15. Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploatației și servicii de înlocuire în cadrul exploatației

Art. 19. Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor.

f) Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 1a, 2b (prevazut la art.5, Reg (UE) nr. 1305/2013).

g) Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr.1305/2013

Nu este cazul.

h) Complementaritatea cu măsurile din SDL Măsura M3/1B este complementară cu măsurile:

M1/1A Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici;

M2/1B Sprijinirea tinerilor pentru îfiinţarea şi dezvoltarea de exploataţii agricole.

i) Sinergia cu alte măsuri din SDL

Impreună cu următoarele 3 măsuri :

M1/1A Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici,

M2/1B Sprijinirea tinerilor pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de exploataţii agricole,

M4/1D Sprijin pentru înfiinţarea şi promovarea formelor asociative,

măsura M3/1C corespunde aceleiaşi priorităţi P1 (tabel IV.1): Dezvoltarea sectorului agricol prin sprijinirea exploataţiilor agricole, creşterea nivelului de competenţă şi stimularea asocierii fermierilor.

 1. Valoarea adăugată a măsurii

 

Valoarea adăugată a măsurii M3/1C constă în:

 • fermieri mai competenţi în activitatea de administrare a exploataţiei agricole;
 • exploataţii agricole mici mai bine administrate din punctul de vedere al soluţiilor de management şi marketing.

Relevanţa măsurii:

Instruirea antreprenorială a fermierilor va avea un efect benefic pe termen mediu şi lung în activitatea curentă a exploataţiilor agricole din teritoriul GAL.

Necesitatea sprijinului conform măsurii M3/1C rezultă din analiza diagnostic, pt. I.6, respectiv din analiza SWOT, pt. III.5.

 

 1. Trimiteri la alte acte legislative
 • Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • OUG 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene
 • Legislaţia Naţională în domeniul securităţii la incendiu.
 • OG 129/2000 – formarea profesională a adulţilor
 1. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă)

Beneficiari direcţi

Entităţi private specializate în organizarea de programe de formare – cursuri/stagii de pregătire practică în domeniile:

– agro-business, specializări agricole

– antreprenoriat

– pregătirea profesională a adulţilor.

Beneficiari indirecţi :

Persoane fizice din teritoriul GAL care vor beneficia de cursuri;

Persoane fizice din cadrul beneficiarilor direcţi de la măsurile de sprijinire a exloataţiilor agricole – M1/1A, M2/1B.

Comunităţile locale de pe teritoriul viitorului GAL.

 1. Tip sprijin
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv.
 • Taxe de participare la cursuri/programe de formare.

Plată în avans, cu condiția constituirii unei garanții financiare corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) și art.63 ale Reg. (UE) nr.1305/2013.

 1. Tipuri de acţiuni eligibile

Acţiuni eligibile

 • servicii de formare/ pregătire profesională;
 • servicii de organizare schimburi de experiență și bune practici inter-teritoriale și transnaționale;
 • consultanţa pentru întocmirea Cererii de finanţare şi pentru implementarea proiectului

Acţiuni neeligibile

 • cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului (deciziei) de finanţare a proiectului cu excepţia : costurilor generale definite la art.45, alin 2 litera c) a R (UE) nr.1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare;
 • achiziţie mijloace de transport pentru uz personal sau pentru transport persoane;
 • cheltuielile privind închiriere maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;
 • costuri operaţionale, costuri de întreţinere, chirie;
 1. Condiţii de eligibilitate

Beneficiari eligibili

 • entităţi private (societăţi şi ONG) care au în obiectul de activitate prestări servicii de formare profesională.

Beneficiari neeligibili

 • solicitanţii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de întârziere;
 • solicitanţii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate, încetate din proprie iniţiativă pentru un an de la data rezilierii, precum şi solicitanţii care au avut contracte de finanţare încetate ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, timp de doi ani de la data rezilierii;
 • beneficiarii Programului SAPARD şi FEADR care sunt în situaţii litigioase cu AFIR, până la pronunţarea definitivă a instanţei de judecată;
 • solicitanţii aflaţi în insolvenţă sau în incapacitate de plată.

Alte precizări

In cadrul unei sesiuni, aplicantul depune un singur proiect în cadrul măsurii.

 1. Criterii de selecţie
Nr. Principii de selecţie Punctaj
crt.
1. Principiul nevoii și a impactului estimat pentru creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității acestora, promovarea utilizării tehnologiilor agricole inovatoare și facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător.
2. Principiul nivelului de calificare al trainerului (lectorului)
Se  va  acorda  punctaj  în  funcţie  de  gradul  de  calificare  şi
experienţa trainerului, dovedită prin documente
3. Principiul experienţei în domeniul proiectului
Se  va  acordă  punctaj  în  funcţie  de  experienţa  beneficiarului
direct în furnizarea de servicii de pregătire profesională, dovedită
prin documente
9. Sume (aplicabile) şi rata sprijinului

Intensitatea sprijinului stabilit prin Măsura M3/1C este de maximum 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Valoarea maximă a ajutorului financiar nerambursabil acordat prin această măsura va fi de 10.000 Euro.

10. Indicatori de monitorizare
Număr total de cursuri 8
Număr total de participanţi 160
11. Total fonduri alocate 42.035 Euro

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

  Numele (obligatoriu)

  Adresa de email (obligatoriu)

  Subiectul

  Mesaj

  Contact

  Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

  Start typing and press Enter to search